Algemene voorwaarden

Artikel 1- Het toepassingsgebied

De hiergenoemde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen (wij), en dekken alle verkoophandelingen aan onze klanten (u) via de website www.beefjerky.be, www.beefjerky.nl, www.biltongbeefjerky.com en andere aanverwante domeinnamen, als ook telefonische bestellingen, bestellingen per fax of schriftelijke bestellingen ter attentie van onze klantenservice. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren.

Artikel 2 - Prijzen

# Consumentenprijs: De productprijzen zijn aangegeven in euro inclusief BTW en verzendkosten.
# Groothandel en retailprijzen onder verkoop B2B: De productprijzen zijn aangegeven in euro inclusief BTW en verzendkosten.
# Voor alle bestellingen buiten de Europese Unie worden de facturen automatisch exclusief btw berekend. All American Food is niet aansprakelijk voor douanerechten of andere lokale belastingen of importrechten of Staatsbelastingen die eventueel van toepassing zijn. Deze komen voor uw rekening.
# Alle bestellingen, waar ze ook vandaan komen, moeten in euro worden betaald.
# Speciale aanbiedingen: speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Mocht er tegelijkertijd meer dan een speciale aanbieding voor eenzelfde product gelden, dan behoudt All American Food het recht om zijn klanten de voordeligste aanbieding te bieden, aangezien er maar een speciale aanbieding tegelijkertijd geldt.
# All American Food behoudt het recht om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling, op voorwaarde dat de producten voorradig zijn. Informatie over prijzen en de aanwezigheid van onze producten zijn aan wijzigingen onderhevig en worden slechts ter indicatie gegeven.

Artikel 3 - Bestellingen

Wij aanvaarden uw bestellingen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Met het plaatsen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de algemene voorwaarden. 

Uw bestelling wordt verzonden bij ontvangst van uw betaling. De gegevens met betrekking tot deze overeenkomst zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste op de levertijd bevestigd. All American Food behoudt het recht alle bestellingen te annuleren wanneer er met een klant een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De facturen worden verzonden, per post of per e-mail, samen met de verzending van het pakket.

Artikel 4 - Bevestiging

Wanneer u na de bestelprocedure op de knop Bevestigen klikt, verklaart u de bestelling te aanvaarden als ook deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in hun geheel en zonder voorbehoud. De door All American Food geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen All American Food en zijn klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van onze producten wordt gegeven wanneer u een bestelling plaatst, dat wil zeggen wanneer u een titel op onze website selecteert. Deze informatie is slechts een indicatie.
Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stellen wij u hiervan zo snel mogelijk per post of per e-mail op de hoogte. U kunt dan de bestelling annuleren of een andere bestelling plaatsten. Bij betalingen per creditcard wordt uw bestelling geannuleerd en wordt de kaart niet gedebiteerd. Mocht uw bestelling gedeeltelijk voorradig zijn, dan neemt onze klantenservice contact met u op om te vragen of u akkoord gaat. Alleen geleverde goederen worden in rekening gebracht.

Artikel 6 - Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van de betaling.
Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens All American Food in verzuim kan geraken.
De goederen worden vervoerd voor risico van All American Food. Het risico springt over op de klant op het moment dat de zaken zijn afgeleverd aan de klant. Indien de klant niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient de klant uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst aan All American Food door te geven welk gedeelte van de order niet ontvangen is.

Artikel 7 - Verzendkosten

De verzendkosten bestaan uit de kosten van voorbereiding en inpakken en de portokosten. Ze hangen af van het aantal bestelde artikelen en de geografische zone en de door u gekozen verzendwijze. De verzendkosten binnen de Benelux zijn reeds in de prijs van het product meegerekend.
Het verdient aanbeveling alle artikelen in een enkele bestelling te plaatsen. Wij kunnen geen afzonderlijk geplaatste bestellingen combineren en de verzendkosten zullen u afzonderlijk gefactureerd worden.

Voor alle expres leveringen hebben wij uw telefoonnummer nodig en alle gegevens die nodig zijn om de bestelling te kunnen leveren (toegangscode, intercom, appartementnummer, verdieping enz.). De standaard verzendwijze is Standaard en de verzendtijd zal dientengevolge langer zijn.

Artikel 8 - Betalingen

Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden betaald. All American Food aanvaardt geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in verzuim. All American Food is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 6,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdige betaalde bedrag zijn voor rekening van de afnemer.
All American Food is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden, dan wel om nadere voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. 
All American Food behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerder overeenkomst in gebreke bent.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van All American Food totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten ons bedrijfsterrein verlaten.

Artikel 10 - Beveiliging

Om het risico van creditcard fraude te minimaliseren gebruikt All American Food een betaalsysteem dat beveiligd is met SSL-normen. SSL is op dit moment het veiligste en meest gebruikte encryptieprotocol op internet.
Uw bankgegevens worden onmiddellijk versleuteld (tot de maximaal wettelijk toegestane normen, dat is 128 bits) en worden gestuurd naar een bedrijf dat onze online betalingen afhandelt, zonder onze website te passeren.
All American Food heeft op geen enkel moment toegang tot uw creditcard-gegevens. De authorisatie wordt direct door de bank beheerd. All American Food slaat geen enkele creditcard-informatie op.

Artikel 11 - Tevreden, ruilen of geld terug

De artikelen die door All American Food geleverd worden, hebben een beperkte houdbaarheid. Daarom vervalt het recht op bedenktermijn. Hebt u klachten over het product of de service, dan heeft u vanaf de datum van ontvangst 7 werkdagen om klacht in te dienen. Enkel na schriftelijke toezegging van All American Food kan u het verzegelde product eventueel retourneren, waarbij de verzendkosten voor rekening van de klant zijn. Dit recht vervalt echter wanneer de verzegeling van het product verbroken wordt. Indien u reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het betaalde plaatsvinden. All American Food behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van All American Food vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privé-gebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van All American Food is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13 - Ontbinding

Ieder verzuim van de afnemer geeft All American Food de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mail adres van de klant verstaan.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Alle aangeboden producten vallen onder de in België van kracht zijnde wetgeving. All American Food kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land waar de producten worden geleverd.
All American Food kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand.
All American Food kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens All American Food nakomen en hierdoor All American Food niet of niet tijdig kan leveren. All American Food is niet aansprakelijk bij eventueel letsel of verslikking die kan ontstaan bij het innemen van het product.

Artikel 15 - Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 16 - Toepasselijk recht - Procedures

Deze overeenkomst in het Nederlands opgemaakt, als vertaling uit het Engels. Bij twijfel over de correcte vertaling hebben de voorwaarden in het Engels prioriteit op de Nederlandse voorwaarden. Op deze overeenkomst is Maltees recht van toepassing. In het geval van geschillen is alleen de rechtbank van Malta bevoegd.

Artikel 17 - Persoonsgegevens

All American Food zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van All American Food gebruikt om uw bestellingen uit te voeren en/of om u gebruikt te kunnen laten maken van speciale aanbiedingen. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van speciale aanbiedingen, dan kunt u dit bij het plaatsen van uw bestelling aangeven op het bestelformulier.

Geheimhouding

All American Food verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw bestelling uit te voeren of om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten. De volgende informatie wordt nooit aan derden verstrekt:
De informatie die u verschaft bij het invullen van verschillende formulieren: een abonnement op de nieuwsbrief, de registratie van uw online aankopen, het plaatsen van een bestelling Informatie over uw computer (IP-adres, besturingssysteem, browsertype enz…) Met de verzamelde gegevens kunnen wij u gebruik laten maken van persoonlijk gerichte speciale aanbiedingen en kunnen wij u constant op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en vernieuwingen van onze producten en diensten. Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie en tegenwerping van alle persoonlijke gegevens die u aangaan. Als u niet wilt dat derden gebruik maken van uw gegevens, moet u ons daarvan schriftelijk (per post of e-mail) op de hoogte stellen. U stuurt ons dan uw volledige naam, e-mail- en postadres.

Artikel 18 - Gegevens over All American Food

Big John's Beef Jerky is de naam van het product geleverd door All American Food.

All American Food is een handelsnaam van Volo Media Ltd

Tas-Sellum Residence
612, Tunnara Promenade
Mellieha, MALTA

BTW/VAT: MT18940705 

e-mail info@beefjerky.be internet www.beefjerky.be


Best verkochte producten

Momenteel geen best verkochte producten